Tên sản phẩm:

THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN TRỞ TIẾP ĐẤT, BATTERIES
  Nhà sản xuất:
  Part No :
  Mô tả :  
  Kiểm tra và đo điện trở tiếp đất từ 0ohm đến 19.99kohm. có các loại kẹp và 3 cực , 4 cực... Máy đo ACCU ; kiểm tra chất lượng accu đang
    DET10C/20C  CTA4000AT