Tên sản phẩm:

SDH,STM1,STM4...
  Nhà sản xuất: G7; TW
  Part No :
  Mô tả :  
  Các loại thiệt bị truyền dẫn quang SDH, STM1, STM4.... STM1: từ 4 E1 đến 21 E1 STM4: từ 21 E1 đến 63E1 STM 16, Các loại truyền dẫn PDH 4/8/16/32 E1.
    SDH