Tn sản phẩm:

IDSL,SHDSL, MULTIPLEXER
  Nh sản xuất:
  Part No :
  M tả :  
  Các loại Router SHDSL, IDSL, MUltiflexe... Các loại bộ biến đổi đường truyền E1 trên giao diện WAN (E1 over IP).. - Các loại Multiplexer dung công nghệ PDH...(xem chi tiết)
    E1 over IP  E1 to 4ETH