Tên sản phẩm:

MĂNG XÔNG CÁP QUANG
  Nhà sản xuất: TQ, R&M, TYCOELECTRONICS
  Part No :
  Mô tả :  
  Các loại măng xông cáp quang (CLOSURE) từ 8port đến 96port do các hăng:Tycoelectronics, R&M....(xem chi tiết)